OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
(wersja obowiązująca od 01.04.2014r.)

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży i dostawy folii oraz płyt polistyrenowych oferowanych przez Kodrewex Sp. z o.o. z siedzibą w Gomunicach i mają do nich zastosowanie, chyba że Strony umowy wyraźnie postanowiły inaczej. Każde odstępstwo od stosowania niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Użyte w dalszej części niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży określenia oznaczają:

  • OWS – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży
  • Sprzedawca / Producent - Kodrewex Sp. z o.o. z siedzibą w Gomunicach, ul. Wojska Polskiego 24, 97-545 Gomunice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000085964, posiadającą NIP 772-010-06-38 oraz REGON 590011280
  • Kupujący / Zamawiający - każdy podmiot niebędący konsumentem w rozumieniu art. 22 1 k.c., do którego Sprzedawca skierował propozycję dokonania sprzedaży Towaru lub który złożył zamówienie
  • Strony - Sprzedawca i Kupujący
  • Towar – faktysa brunatna , płyty lub folie polistyrenowe będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Stronami.

II. Zamówienia
1. O ile Sprzedawca nie zastrzegł inaczej, propozycja dokonania sprzedaży złożona Kupującemu przez Sprzedawcę ważna jest 21 dni od dnia jej wysłania przez Sprzedawcę drogą mailową.
2. Żadna taka propozycja nie stanowi wiążącej Sprzedawcy oferty sprzedaży a jedynie propozycję złożenia przez Kupującego zamówienia.
3. Proponowana przez Sprzedawcę cena nie zawiera kosztów certyfikatów, atestów, badań żądanych ewentualnie przez Kupującego, które to koszty będą doliczone do ceny Towaru, chyba że Strony postanowią inaczej.
4. Przesłane Sprzedawcy przez Kupującego zamówienie musi zawierać dane Kupującego, szczegółowe informacje o zamawianym produkcie w zakresie niezbędnym do jego identyfikacji oraz dane dotyczące pożądanych przez Kupującego warunków realizacji zamówienia. Zamówienie na towar musi zostać złożone na firmowym formularzu przesłanym przez Sprzedawcę lub przekazane w formie elektronicznej przy pomocy wiadomości e-mail.
5. Złożenie zamówienia nie wiąże Sprzedawcy zaś brak odpowiedzi Sprzedawcy nie będzie mógł być uznany za milczące przyjęcie zamówienia.
6. Przyjęcie do realizacji przez Sprzedawcę zamówienia wymaga pisemnego potwierdzenia przez Sprzedawcę.
7. W przypadku przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia z zastrzeżeniami, Kupujący związany jest z treścią tych zastrzeżeń, o ile nie przedstawi on swoich ewentualnych uwag. Niezwłoczne zgłoszenie takich uwag uważa się za złożenie nowego zamówienia.
8. Fakt przyjęcia zamówienia nie wiąże Sprzedawcy w sytuacji, gdy z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności siły wyższej albo zachowań Kupującego lub osób trzecich (w tym dostawców Sprzedawcy), dostarczenie Towarów jest niemożliwe lub utrudnione.
9. Przyjęcie kolejnego zamówienia nie jest możliwe w sytuacji, gdy łączne zobowiązania Kupującego wobec Sprzedawcy przekroczyły kwotę kredytu kupieckiego ewentualnie przyznanego Kupującemu przez Sprzedawcę albo gdyby Kupujący opóźniał się przez 3 dni z zapłatą jakichkolwiek należności na rzecz Sprzedawcy.
III.  Tolerancje
Ze względu na charakter oferowanych Towarów oraz specyfikę procesu technologicznego Sprzedawca zastrzega sobie: w zakresie wymiarów, wagi i innych parametrów dla poszczególnych Towarów dopuszczalny margines dokładności +/-5%. Sprzedawca nie gwarantuje odpowiednich własności poszczególnego produktu dla specyficznych zastosowań. Producent nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za kolor wybrany do realizacji przez Kupującego, określony przy pomocy palety RAL ; PANTONE.
W przypadku indywidualnego doboru koloru przez Producenta na wyraźne polecenie Kupującego zawsze jest dostarczana próbka koloru na wyprasce laboratoryjnej, celem akceptacji wybarwienia przez zamawiającego, jednakże gdy Kupujący dokonuje zamówienia na wybrany kolor oznacza to z jego strony pełną akceptacje wybarwienia laboratoryjnego tym samym dostarczona próbka koloru spełnia wszelkie oczekiwania klienta oraz wyklucza możliwość składania reklamacji na wybarwienie towaru. Producent zastrzega iż finalny towar może nieznacznie odbiegać kolorystycznie od dostarczonej wypraski laboratoryjnej. Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za kolor który zostanie uzyskany w toku produkcji na asortymencie z powierzonego surowca przez Kupującego.  

IV. Ceny i warunki płatności.
1. Kupujący zapłaci za Towar cenę określoną przez Sprzedawcę w potwierdzeniu zamówienia.
2. W przypadku, jeżeli w treści potwierdzenia zamówienia nie wskazano czy dane stawki lub ceny są stawkami netto czy brutto, przyjmuje się, że są to stawki netto, do których doliczony zostanie podatek VAT w obowiązującej w danym czasie wysokości.
3. Zapłata zostanie dokonana w terminie wskazanym w treści faktury, zgodnie z ustaleniami Stron.
4. Jeżeli Kupujący z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy nie dokona odbioru Towaru w ustalonym terminie, cena musi być mimo to uiszczona tak, jakby wydanie Towaru odbyło się zgodnie z zamówieniem.
5. Za dzień dokonania zapłaty uważać się będzie dzień zaksięgowania danej kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
6. W przypadku uchybienia terminowi zapłaty Sprzedawcy przysługują odsetki ustawowe. Sprzedawca może wstrzymać realizację dostaw do czasu uregulowania należności.
7. Jeżeli istnieje uzasadniona podstawa do przypuszczenia, że Kupujący nie wywiąże się ze swojego zobowiązania płatniczego, Sprzedawca ma prawo żądać przed wydaniem Towaru i niezależnie od ustalonego wcześniej terminu płatności uiszczenia całej należności gotówką albo udzielenia określonych gwarancji lub zabezpieczenia płatności.
8. Zgłoszenie przez Kupującego ewentualnych zastrzeżeń, uwag lub reklamacji oraz ich rozpatrywanie nie wstrzymuje biegu terminu płatności. Wartość sporna nie może być potrącona z faktury, zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Kupującego od uiszczenia opłaty wynikającej z faktury za odebrany towar. Jakiekolwiek reklamacje będą rozpatrywane oddzielnie przez Sprzedawcę.
V. Dostawy i skutki uchybienia terminom
1. W przypadku, gdy Towar dostarczany jest za pośrednictwem niezależnego przewoźnika, odpowiedzialność za Towar przechodzi na Kupującego w momencie wydania tego Towaru przewoźnikowi, jeżeli zaangażowany był po stronie Kupującego.
2. W przypadku, gdy Kupujący dokonuje odbioru Towaru z magazynu Sprzedawcy własnym transportem przejmuje odpowiedzialność za Towar w momencie wydania Towaru z magazynu Sprzedawcy osobie prowadzącej środek transportu Kupującego.
3. Kupujący zobowiązany jest skontrolować w szczególności stan przesyłki oraz jakość, ilość asortymentu dostarczonego Towaru natychmiast po dostarczeniu go do miejsca przeznaczenia i dokonać właściwej adnotacji na liście przewozowym lub innym dowodzie dostawy a także natychmiast zgłosić przewoźnikowi i Sprzedawcy w formie pisemnej jakiekolwiek zastrzeżenia. Dokonanie przez Kupującego odbioru Towarów bez ich zbadania lub niezgłoszenia zastrzeżeń natychmiast po zbadaniu Towarów będzie uważane za potwierdzenie, że Towar został dostarczony prawidłowo, we właściwej ilości i posiada prawidłowe cechy i właściwości a Kupujący nie wnosi żadnych zastrzeżeń.
4. Jeżeli ze względu na rodzaj opakowania albo z innego powodu nie jest obiektywnie możliwe wykonanie natychmiastowej kontroli dostarczonego Towaru, kontrola przy odbiorze powinna obejmować co najmniej list przewozowy, ilość i stan opakowań, dane dotyczące oznaczenia Towaru na opakowaniu oraz szkody widoczne z zewnątrz. Natychmiast kiedy stanie się to możliwe, najpóźniej przy rozpakowaniu Towaru, zanim zostanie on wykorzystany w procesie przerobu, powinna być przeprowadzona szczegółowa i pełna kontrola Towaru.
5. W przypadku stwierdzenia wady przy odbiorze Towaru albo w trakcie jego kontroli możliwe jest zgłoszenie reklamacji. Termin zgłoszenia reklamacji wynosi 7 dni od daty wykrycia wady, jednak nie później niż 14 dni od daty odbioru Towaru.
6. Pod rygorem  utraty prawa do dochodzenia od Sprzedawcy jakichkolwiek roszczeń z tytułu wad Towarów lub niezgodności dostawy z zamówieniem lub jego potwierdzeniem Kupujący zobowiązany jest dopełnić wszystkich formalności przewidzianych wyżej w punktach poprzedzających, w szczególności zgłosić Sprzedawcy stwierdzone nieprawidłowości natychmiast po ich stwierdzeniu, ale nie później niż w chwili, w której stosownie do postanowień powyższych stwierdzenie nieprawidłowości było możliwe.
7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia jakimkolwiek terminom wynikającym z zawarcia lub wykonania umowy, jeżeli uchybienia te nie wynikają z jego wyłącznej winy.
8. W przypadku, gdy Stronie stanie się wiadomym, że nie będzie w stanie dotrzymać ustalonego umową terminu, powinna o tym niezwłocznie poinformować drugą Stronę, podając równocześnie przewidywany termin zrealizowania obowiązków, których dotyczy opóźnienie.
9. Z zastrzeżeniem postanowień punktów następnych, jeżeli zwłoka w dostawie lub odbiorze pociągnie poważną szkodę dla Strony, która nie jest winna tej zwłoce, Strona ta ma prawo do pisemnego odstąpienia od umowy. Jeżeli opóźnienie dotyczy jedynie pojedynczego Towaru w dostawie, można od umowy odstąpić jedynie w odniesieniu do tego Towaru.
10.  Jeśli termin dostawy zostanie odroczony z powodu okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi winy, w szczególności okoliczności przewidzianych w treści niniejszych OWS, Sprzedawca może przesunąć dostawę w sposób proporcjonalny i nie odpowiada za skutki takiego przesunięcia.
11.  Odszkodowanie z powodu zwłoki w wykonaniu dostawy może być wypłacone jedynie wtedy, gdy Kupujący odstąpił z tego powodu od umowy albo gdy zostało zawarte co do tego specjalne porozumienie na piśmie.
VI. Gwarancje i reklamacje
1. Gwarancja jakości danego Towaru jest udzielana na nieprzekraczalny okres 14 dni od chwili dostarczenia Kupującemu lub odebrania przez Kupującego tego Towaru. Gwarancja ilościowa danego towaru jest udzielana na okres 3 dni od chwili dostarczenia Kupującemu tego Towaru, w przypadku odbioru Towaru przy udziale przewoźnika  liczy się protokół odbioru, chyba że Strony uzgodnią inaczej.

2. Po dopełnieniu przez Kupującego wszystkich formalności w treści niniejszych OWS, a w szczególności terminowego zgłoszenia stwierdzenia wad Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji jakości sprzedawanych Towarów.
3. Udzielenie powyższej gwarancji oznacza, że w przypadku zaistnienia wady Towaru Sprzedawca powinien w odpowiednim terminie – nie krótszym niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji – podjąć decyzję albo o usunięciu wady albo o dostarczeniu nowego Towaru albo o zastosowaniu innego rozwiązania reklamacji. W przypadku poinformowania Kupującego w tym terminie przez Sprzedawcę o treści decyzji co do sposobu usunięcia wady, uważać się będzie że została podjęta decyzja o dostarczeniu nowego Towaru, chyba, że Sprzedawca wykaże, iż podjęcie decyzji było w opisanym terminie niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, Zobowiązanie Sprzedawcy obejmuje poza tym odpowiedzialność za konieczny transport Towaru dostarczonego w zamian za Towar wadliwy.
4. Warunkiem obciążenia Sprzedawcy odpowiedzialnością za wady Towaru jest używanie Towaru przez Kupującego zgodnie z przeznaczeniem i należytą starannością.
5. Jeżeli w trakcie przetwórstwa Towaru pojawią się na nim wady, z tytułu których Kupujący będzie dochodził roszczeń, Kupujący musi zaniechać dalszego wykorzystywania tego Towaru. Musi on należycie zabezpieczyć wadliwy materiał i przechowywać go w odpowiednich warunkach określonych w karcie technicznej produktu wydanej przez Producenta do czasu wymiany lub zwrotu w oryginalnych opakowaniach z zachowaniem oryginalnych etykiet dostarczonych przez Sprzedawcę. Zużycie 5% Towaru dostarczonego w ramach partii, w odniesieniu do dostarczonej partii do której zgłoszono wady będzie równoznaczne z zaakceptowaniem przez Kupującego jakości całej partii i zrzeczeniem się dochodzenia związanych z nią roszczeń.
6. Zgłoszenie Sprzedawcy wady musi nastąpić w terminie 7 dni od dnia, w którym Kupujący stwierdził istnienie wady jednak nie dłuższym niż 14 dni od daty dostawy.
7. Kupujący ma obowiązek udostępnić Sprzedawcy próbki Towaru oraz umożliwić na miejscu zachowania się Towaru w czasie przetwarzania, jak również przekazać niezbędne informacje dotyczące technologii i warunków, w których Towar został użyty.
8. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu wad lub niedoborów Towarów jest ograniczona wyłącznie do obowiązków opisanych w treści niniejszych OWS, nigdy nie obejmuje odszkodowania pieniężnego.
VII. Zakres odpowiedzialności
1. Jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedawcy związana z zawarciem umowy, niezależnie od tytułu tej odpowiedzialności, nie obejmuje naprawienia szkód dotyczących spodziewanych korzyści, utraconego zysku, strat produkcyjnych itp.
2. Odpowiedzialność Sprzedawcy związana z zawarciem umowy lub dokonaniem sprzedaży Towarów, niezależnie od tytułu tej odpowiedzialności nie może łącznie przekraczać 10% ceny netto Towaru, którego dotyczyły okoliczności stanowiące podstawę odpowiedzialności Sprzedawcy.

3. Sprzedawca nie zapewnia przydatności danego Towaru do określonego zastosowania. Ryzyko przeznaczenia i zastosowania Towaru objętego umową leży po stronie Kupującego.
4. Kupujący nie ma prawa do odszkodowania za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną przez ten Towar - za wyjątkiem odpowiedzialności wynikającej bezpośrednio z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
VIII. Rozstrzyganie sporów.
Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle zawartej umowy sprzedaży do których zastosowanie znajdowałyby niniejsze OWS właściwy jest sąd właściwości miejscowej Sprzedawcy.

 

Do pobrania:

pdf icona 

 

Kodrewex Sp. z o.o.

Wojciechów, ul. Fabryczna 1 
97-545 Gomunice

Tel. +48 (44) 684 22 50
Fax +48 (44) 684 22 78

Zamówienia

mgr inż. Elżbieta Kudera
Tel. kom. +48 666 059 263
Tel. +48 (44) 684 20 81
e-mail: biuro@kodrewex.pl

Transport

mgr inż. Tomasz Ślęzak
Tel. kom. +48 666 059 264
Tel. +48 (44) 684 20 81
e-mail: transport@kodrewex.pl